Privatlivspolitik - Salg

Dataansvarlig

Network Nation ApS
Ørestad Boulevard 36, 8.4,
2300 København S

CVR-nr.: 43815172

Telefon: 72232300

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger om dig med henblik på salg og markedsføring. 

Må vi beholde dine data?

Vi behandler persondata om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er direkte markedsføring (jf databeskyttelsesforordningens præambel 47).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx. Navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere som understøtter salgsprocessen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har dine oplysninger fra LinkedIn, offentlige virksomhedshjemmesider og lign. Vi kan også have modtaget dine kontaktoplysninger fra netværksmedlemmer. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om du nu eller på sigt vil kunne få fagligt udbytte ud af at deltage i Network Nation’s netværk, når vi vurderer, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Kontakt os hvis dette er aktuelt. 

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser. 

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om 

de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.