Privatlivspolitik - kommunikation

Dataansvarlig

Network Nation ApS
Ørestad Boulevard 36, 8.4,
2300 København S

CVR-nr.: 43815172

Telefon: 72232300

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger for at kunne kommunikere med relevante personer, samt få indsigt i dine besøg på vores hjemmesider. 

Må vi behandle dine data?

Når vi behandler dine persondata i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller almindelig e-mail korrespondance skyldes det en af følgende grunde.

  • Du har aktivt givet os lov til at sende nyhedsbrev (artikel 6, stk. 1, litra a).
  • Du er kunde hos Network Nation (artikel 6, stk. 1, litra b).
  • Vi er i en dialog via almindelig emailkorrespondance (artikel 6, stk. 1, litra f).

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden så er det fordi.

  • Du har aktivt givet os lov (samtykke artikel 6, stk. 1, litra a)


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger (også kaldet 6 oplysninger). Det er fx. Navn, e-mailadresse, IP-adresse og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Vi videregiver dine persondata til udvalgte databehandlere, der fx. Sikrer udsendelse af nyhedsbreve, tracker trafik på vores hjemmeside og lign. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overføre i visse tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Fx. I forbindelse med webtracking, overføre vi personoplysninger til 3. Land (dvs. lande udenfor EU/EØS), da vi benytter Google Analytisk, som har dele af deres data liggende i USA. 

Google Analytics er imidlertid selvcertificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen. Det betyder på jævnt dansk, at EU kommissionen har vurderet, at der er et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau af personoplysninger, selvom data befinder sig udenfor EU/EØS, i dette tilfælde USA.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har dine oplysninger enten fordi du selv har givet dem til os, fx. Hvis du har skrevet dig på vores nyhedsbrevliste, materiale eller du har accepteret brug af vores cookies, hvis du har besøgt vores hjemmeside. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Cookies, der bruges til webtracking har forskellige udløbsdatoer. 
E-mail i forbindelse med nyhedsbreve slettes først når du som modtager ikke længere finder dem relevant og derfor afmelder dig en nyhedsbrevliste. 
E-mail som følge af almindelig korrespondance slettes efter to år. 
Såfremt en e-mail indeholder følsomme oplysninger, fx. Om helbred, så slettes den straks. 

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du fx. I forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre i selve nyhedsbreve du får tilsendt. 

I forhold til cookies, så kan du her se hvordan de deaktiveres: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrække dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Kontakt os hvis dette er aktuelt. 

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser. 
Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette. 


Ret til begrænsning af behandling
 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder 

Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.